PEA เตรียมพร้อมรองรับและสนับสนุนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022)

PEA เตรียมพร้อมรองรับและสนับสนุนการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022)

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจ ด้านสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการจัดหาและพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าบริการอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่รับผิดชอบ 74 จังหวัด ทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงได้เตรียมพร้อมด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและสนับสนุนการประชุมดังกล่าว ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันรองรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทันท่วงที ตรวจสอบบำรุงรักษาวงจรจ่ายไฟฟ้าหลักและวงจรจ่ายไฟฟ้าสำรอง ที่จ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ที่ผู้นำแต่ละประเทศมีกำหนดการเดินทางให้มีความพร้อมและสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานซ่อมแชมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงวงจรดังกล่าว

เศรษฐกิจ

นอกจากนี้ PEA มีศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 13 แห่ง ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 198 แห่ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ติดตั้งบนรถบรรทุก 145 เครื่อง รวมกำลังการผลิต 66,780 กิโลวัตต์ และเตรียมความพร้อมของรถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อรองรับเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ทันท่วงที รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรในการดำเนินการสนับสนุนการจ่ายไฟฟ้า

PEA พร้อมรองรับและสนับสนุนการจัดการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก สร้างความประทับใจ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี นำไปสู่ความเชื่อมั่นจากนานาประเทศต่อไป