DPU เปิดเวที Hackathon ติวเข้ม นศ.ดันไอเดียธุรกิจสุดครีเอทีฟ ให้เป็นจริง

DPU มุ่งสู่การเป็น “Smart Campus” เดินหน้าจัดโครงการ DPU Hackathon เฟ้นหาสุดยอดทีมนักศึกษาที่มีไอเดียธุรกิจสุดเจ๋ง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การนำเสนอ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีศักยภาพพร้อมที่จะก้าวไปกับโลกยุคใหม่

ข่าวการศึกษาวันนี้

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ DPU กล่าวถึงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “Smart Campus” ว่า โครงการ DPU Hackathon โดยฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีฝึกฝนและพัฒนาทักษะดังกล่าว พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง

โดยโครงการฯ นับเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Smart Idea for SDGs” เพราะต้องการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาไปในทิศทางเดียวกับการขับเคลื่อนประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของโลก